Ukupna cena:

Intelektualna svojina

Svi sadržaji objavljeni na ovim ili ostalim internet stranicama Crnobelibutik.rs Internet prodajnog mesta kao što su tekstovi, graficki sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, slicice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver) i ostali nenavedeni materijali i sadržaji objavljeni na ovim stranama, vlasništvo su ili Crnobelibutik.rs ili dobavljaca programskih paketa (softvera) i zašticeni su domacim i medunarodnim propisima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualne svojine (ukljucujuci baze podataka, žigove, dizajn itd.) i njihova neovlašcena upotreba nije dopuštena.